Relate Intertrade, รีเลท อินเตอร์เทรด, water treatment, waste water treatment, boiler, chiller, cooling, air pollution, chemical clean, mechanic clean, coating, air pollution, construction, chlorine dioxide
 
l
 
 
บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด

มุ่งเน้นการบริหารงานที่เป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหาร มีการสื่อสารนโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนดกระบวนการในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้เกิดคุณภาพ
“ มุ่งมั่นบริการ พัฒนาคุณภาพ เพื่อลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ”

 
 
งานบริการ
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในระบบโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำ (Water treatment), การบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) เพื่อมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
Relate Intertrade, รีเลท อินเตอร์เทรด, water treatment, waste water treatment, boiler, chiller, cooling, air pollution, chemical clean, mechanic clean, coating, air pollution, construction, chlorine dioxide